Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     21. června 2018   |   14:09
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Lékařské prohlídky zaměstnanců od 1.4.2012

K rozsáhlým změnám v oblasti pracovněprávních vztahů, ke kterým došlo od 1.1.2012 novelizací zákoníku práce, musíme ještě připočítat nový zákon o specifických zdravotních službách, účinný od 1. dubna 2012. Jednou ze specifických zdravotních služeb, které zákon nově upravuje, je i pracovnělékařská služba. Tento zákon nahrazuje zastaralou právní úpravu závodní preventivní péče regulovánou zákonem o péči o zdraví lidu z roku 1966 a směrnicí o posuzování zdravotní způsobilosti k práci z roku 1967.

Pokusím se o stručný přehled významných změn a závěrem nepřehlédněte důležitou zmínku o přechodném období, po které lze postupovat podle dosavadní právní úpravy.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří:

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání u poskytovatele pracovnělékařských služeb. Z této povinnosti nebyli vyjmuti zaměstnanci pracující na základě dohod (dohody o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a zaměstnavatel by je tak měl povinnost poslat na vstupní i výstupní lékařskou prohlídku. Vzhledem k problematičnosti tohoto ustanovení zejména u jednorázových dohod o provedení práce doporučuji využít zmíněných přechodných ustanovení. Věřím, že zde dojde k určitým změnám v rámci budoucích novelizací.

Požadavek, aby vstupní lékařská prohlídka byla provedena před uzavřením pracovní smlouvy. V praxi se často vysílá zaměstnanec na prohlídku až v den nástupu do práce, což je v rozporu se zákoníkem práce. § 32 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Pracovní smlouva nemůže být tedy uzavřena dříve, než bude znám výsledek lékařské prohlídky. Platí zde právní fikce, podle které pokud se osoba ucházející se o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, považuje se za osobu zdravotně nezpůsobilou.

Povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.

Povinnost odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádá.

Povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Tam, kde se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují výhradně práce zařazené jen do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví se umožňuje zajišťovat pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti praktickému lékaři, u kterého je zaměstnanec registrován (svobodná volba lékaře). Je však na zaměstnavateli, zda bude zaměstnance vysílat k jejich registrovanému lékaři, nebo zda bude trvat na tom, že zaměstnanec musí lékařskou prohlídku absolvovat u závodního lékaře.

Financování pracovnělékařské služby:

Nová právní úprava jednoznačně stanoví povinnost zaměstnavatele uhradit pracovnělékařské služby. (Náklady daňově uznatelné.)

Vstupní lékařskou prohlídku absolvovanou před uzavřením pracovní smlouvy hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Uzavře-li s ní zaměstnavatel pracovněprávní vztah, hradí ji zaměstnavatel, pokud se nedohodnou jinak, např. zaměstnavatel prohlídku uhradí, i když uchazeč nebude do práce přijat, a nebo ji uhradí až po uplynutí zkušební doby, nestanoví-li zákon jinak, (např. u zaměstnanců pracujících v noci a mladistvých hradí vstupní prohlídku zaměstnavatel vždy, a to i v případě, že uchazeč není do práce přijat.)

Povinnosti zaměstnance:

Povinnost podrobit se pracovnělékařským službám a odborným vyšetřením. Tato povinnost je uložena rovněž v ustanovení zákoníku práce, §106 odst. 4, písm.b).

Nepodrobí-li se uchazeč o zaměstnání vstupní lékařské prohlídce, bude považován za zdravotně nezpůsobilou osobu a nesmí tak nastoupit do práce.

Pro případy, kdy má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, nová legislativa výslovně stanoví právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku a povinnost zaměstnance se takové prohlídce podrobit.

Protože se jedná o novou právní úpravu, je zde mnoho otázek, které jsou pro nedořešené. Podle přechodných ustanovení zákon umožňuje poskytovat pracovnělékařské služby podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče, nejdéle však po dobu 1 roku. Do 31.3.2013 tedy lze postupovat jak podle staré, tak i nové právní úpravy, a to i v případech nově uzavíraných pracovněprávních vztahů. Hrazení pracovnělékařských služeb se však musí řídit již od 1.4.2012 podle nového zákona. Přechodných ustanovení doporučuji využít zejména u dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), kde byla vznesena důvodná kritika ohledně vstupních a výstupních lékařských prohlídek. Lze očekávat, že před skončením přechodného období dojde ještě k řadě novelizací.

Autor: Ing. Anna Kulíková
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist