Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   06:57
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2014

Obsahem tohoto článku je stručný nástin některých novinek v oblasti pracovněprávní, zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Cílem je upozornit na změny, které – ačkoliv se ihned od 1.1.2014 jistě nestaly důvodem k razantním změnám v personální a manažerské praxi – je dobré znát a ochránit tak sebe i podnik před možnými budoucími důsledky z této nové právní úpravy vyplývající.

Použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce. Nelze-li jej použít, protože úpravu neobsahuje, řídí se občanským zákoníkem. Občanský zákoník se použije na pracovněprávní vztahy tehdy, pokud to zákoník práce výslovně nevylučuje, nebo nemá-li zákoník práce vlastní použitelnou úpravu. Způsob použití obecné právní úpravy občanského zákoníku přitom nesmí být v rozporu s účelem pracovněprávních vztahů a jejich zásadami.

Právní jednání

Nový občanský zákoník nahrazuje doposud užívaný pojem „právní úkon“ pojmem „právní jednání“. Jeho vymezení v § 545 NOZ je širší, než tomu dosud bylo, neboť kromě právních následků spojených s právními předpisy vyvolává také následky, které plynou z dobrých mravů, zvyklostí a zavedených praxí stran. Je tedy možné, že budou vznikat např. spory o to, jaká práva zakládá pracovní smlouva s ohledem na zvyklosti zaměstnavatele – zvyklostí se rozumí určitá skutečnost, která je dlouhodobě a pravidelně zachovávána a je spravedlivé očekávat její dodržení i v případech, kdy se na ní smluvní strany výslovně nedovolávají.

Kdy se k právnímu jednání nepřihlíží?

O právní jednání se nejedná, chybí-li vůle jednající smluvní strany, nebo není-li míněna vážně či je projevena nesrozumitelně či neurčitě. Jde o tzv. zdánlivé právní jednání, které nezakládá právní důsledky. Takové jednání pro právo neexistuje. NOZ v takovém případě používá pojem „k takovému jednání se nepřihlíží.“ Např. nebude se přihlížet k výpovědi z pracovního poměru, která nebude písemná, stejně tak jako k okamžitému zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Jednání o smlouvě - předsmluvní odpovědnost

Ustanovení NOZ o jednáních o smlouvě a tzv. předsmluvní odpovědnosti dopadají i na smlouvy uzavírané v pracovněprávních vztazích. A to na oba účastníky, kteří vedou jednání směřující k uzavření smlouvy, tedy jak na zaměstnavatele, tak na zaměstnance. To znamená, že dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu ze ztráty z neuzavřené smlouvy. V praxi může vzniknout např. situace, kdy zaměstnavateli v důsledku nepoctivého jednání uchazeče o práci může vzniknout škoda spočívající v marně vynaložených nákladech výběrového řízení, případně i v ušlém zisku, když strany se již dohodly na všech náležitostech pracovní smlouvy, ale zaměstnanec posléze dostane výhodnější nabídku u jiného zaměstnavatele a k zaměstnavateli, se kterým předtím jednal, nenastoupí. Zaměstnavatel přitom odmítnul ostatní uchazeče a musí zajistit náhradu za zaměstnance, se kterým již počítal. Podobná situace může vzniknout i v opačném případě, kdy dotčený uchazeč o zaměstnání, který nebyl na pracovní místo přijat, se bude na zaměstnavateli domáhat náhrady škody. Z tohoto důvodu doporučuji opatrnost, zejména v písemné komunikaci a zasílání tzv. příslibů nabídek zaměstnání, které některé firmy vybraným uchazečům posílají.

Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost od 1. 1. 2014

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší od 1. ledna 2014 náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény a nemocenské přísluší od 15 dne. (V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 příslušela od zaměstnavatele náhrada mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů.) Náhrada mzdy náleží pouze za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Náhrada mzdy nepřísluší za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených pracovních směn.

Neplatnost právního jednání

Mezi důležité změny patří, (na rozdíl od jednání, k němuž se nepřihlíží – viz. článek v minulém čísle), posuzování neplatnosti právního jednání. Nejčastěji se bude uplatňovat při nedodržení písemné formy. Např. uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti musí být vždy písemně. Smluvní strany ale mohou nedostatek písemné formy právního jednání dodatečně odstranit s právními účinky od počátku tohoto jednání. Neplatnosti se ovšem nebude možné dovolat v případě, že už bylo-li započato s plněním. Příklad

Zaměstnanec začal pracovat podle ústní pracovní smlouvy. Rozhodl se skončit a s odkazem jen na ústní ujednání odešel. Jedná se o protiprávní jednání, neboť neplatnost smlouvy pro absenci písemné formy nemohl namítnout z toho důvodu, že již bylo započato s plněním.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Ze zákoníku práce se vypouští od 1.1.2014 institut dohody o srážkách ze mzdy a ten je upraven již jen v občanském zákoníku v ust. §2045 až 2047. Od 1.1.2014 není zaměstnavatel povinen provádět srážky na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a jako dlužníkem a třetí osobou jako věřitelem, pokud k nim nedal předem souhlas. To platí i pro dohodu o úhradě výživného.

Zástavní právo

Zákoník práce je doplněn o nový § 346d) v němž jsou stanovena podrobnější pravidla pro zřízení zástavního práva. Jedná se o zaměstnavateli opomíjený způsob zajištění náhrady škody. Zaměstnavatel tak může zabezpečit úhradu zaměstnancem v případě škody, která vznikla např. na svěřených hodnotách a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a nebo kterou způsobil úmyslně. Podmínkou je, že se zaměstnancem uzavřel písemnou smlouvu o zřízení zástavního práva. Zákoník práce nepřipouští, aby zástavním právem bylo možné zajistit dluh ze základního pracovněprávního vztahu, který má vzniknout teprve v budoucnu.

Obecná pravidla pro počítání lhůt a dob v pracovněprávních vztazích

Právní řád rozlišuje běh „dob“ a „lhůt“. Doby (př. zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou) jsou v pracovním právu počítány dle § 333 ZP, tedy např. doba jednoho roku: 1. 1. do 31. 12. Kdežto na lhůty se uplatní právní úprava obsažená v NOZ, takže lhůta jednoho roku: 1. 1. do 1.1.

Maximální podpora v nezaměstnanosti

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti (počítané z posledního průměrného čistého výdělku uchazeče o zaměstnání) zůstává pro rok 2014 stejná jako v r. 2013, ale od 1. ledna 2014 se zvyšuje maximální výše částky, kterou může uchazeč o zaměstnání jako podporu dostat. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může dosáhnout až 14.281 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2013, tedy v r. 2014.

Autor: Ing. Anna Kulíková
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist