Inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu
    
    
     25. května 2018   |   06:55
Uživatel nepřihlášenPokročilé hledání 

Kuchařské školy mění socialistickou výuku

Další důvody výpovědi, ochrana před výpovědí a neplatné rozvázání pracovního poměru

Další zákonné důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele, ochrana před výpovědí a neplatné rozvázání pracovního poměru

Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce

Pokud má zaměstnavatel jakoukoliv pochybnost o zdravotní způsobilosti zaměstnance, doporučuji, aby postupoval aktivně a vyžádal si, aby se zaměstnanec podrobil lékařské prohlídce v zařízení, které poskytuje zaměstnavateli pracovnělékařské služby. Upozorňuji, že je nutné požadovat od lékaře k vyhotovení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance, ne pouze obecné doporučení. Na základě tohoto posudku lze zaměstnanci dát následně výpověď. Je také možné převedení na jinou práci v souladu s § 41 ZP.

Případné odmítnutí zaměstnance se této prohlídce podrobit lze chápat jako porušení pracovněprávních povinností.

Porušení režimu práce neschopného pojištěnce

Od 1. ledna 2012 byl rozšířen okruh výpovědních důvodů o jeden zcela nový, který může zaměstnavatel uplatnit, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost stanovenou v rovněž novém ustanovení § 301a ZP, tedy povinnost v době prvních 14 kalendářních dnů, v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů, trvání dočasné pracovní neschopnosti, dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. Ačkoliv zákoník práce hovoří o porušení jiné povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. h, nikoliv okamžitým zrušením podle § 55 odst. 1 písm. b. K realizaci výpovědi je možné přistoupit v subjektivní lhůtě 1 měsíc ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi zaměstnavatel dozvěděl. Současně je stanovena objektivní lhůta; zaměstnavatel může přistoupit k rozvázání pracovního poměru výpovědí do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl.

Platí zde zákaz dvojího postihu. Tím se rozumí, že pokud zaměstnavatel uplatní jednu ze sankcí, pak nemůže uplatnit druhou. Je tedy možné uplatnit buď výpověď, nebo finanční postih formou snížení či nepřiznání náhrady mzdy za dané období dočasné pracovní neschopnosti. Jestliže tedy zaměstnavatel přistoupí k výpovědi, musí vyplatit zaměstnanci příslušnou náhradu a to i přes zjištěné provinění zaměstnance v plné výši.

Výpovědní doba činí stejně jako u jiných výpovědních důvodů minimálně 2 měsíce, nárok na odstupné nevzniká.

Ochrana před výpovědí

Výpověď není možné dát zaměstnanci v době pracovní neschopnosti, včetně ústavního a lázeňského léčení, při výkonu vojenského cvičení, při dlouhodobém uvolnění pro výkon veřejné funkce, těhotné, na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, pracujícímu v noci, který je uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Jedná se o zákaz výpovědi ze všech výpovědních důvodů, nicméně § 54 stanoví případy, na které se zákaz výpovědi nevztahuje. Připouští tedy možnost výpovědi pro některé výpovědní důvody, při nichž není možné spravedlivě požadovat po zaměstnavateli, aby zaměstnance nadále zaměstnával.

Neplatné rozvázání pracovního poměru

O neplatné rozvázání pracovního poměru se jedná v případech, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec učiní právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru, jenž nemá všechny náležitosti předepsané právními předpisy (zákoníkem práce a občanským zákoníkem) nebo při kterém nebyly splněny podmínky stanovené právními předpisy pro platnost tohoto úkonu.

Takovým právním úkonem bude nejčastěji:

výpověď,
• zrušení ve zkušební době,
• okamžité zrušení pracovního poměru,
• dohoda o zrušení pracovního poměru.


Neplatnost rozvázání pracovního poměru může uplatnit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Jedná se o relativní neplatnost, což znamená, že neplatné je jen takové rozvázání pracovního poměru, jehož neplatnost je určena pravomocným rozhodnutím soudu na základě žaloby. Žaloba může být uplatněna pouze účastníky pracovního poměru, a to nejpozději v prekluzivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

Autor: Ing. Anna Kulíková
Komentáře, dotazy a připomínky nám můžete zaslat kontaktním formulářem.
Uživatelské jméno 
Heslo 


Zaregistrovat se
Zapomenuté heslo
 
 
Odborná spolupráce
GASTRO & HOTEL
GASTRO Plus
C.O.T.
 

TOPlist