GDPR – ZÁKLADNÍ TERMÍNY

SUBJEKT ÚDAJŮ 

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

SPRÁVCE ÚDAJŮ 

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

ZPRACOVATEL 

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

OSOBNÍ ÚDAJE 

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

NÁRODNÍ LEGISLATIVA ČLENSKÝCH STÁTŮ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Legislativa v oblasti ochrany osobních údajů přijatá členskými státy v souladu s GDPR.

GDPR 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

POVĚŘENEC  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE 

Informace, které se netýkají identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, včetně osobních údajů anonymizovaných tak, že subjekt údajů není nebo již přestal být identifikovatelným.

TŘETÍ STRANA 

Obvykle jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která není zaměstnancem společnosti, s výjimkou subjektů údajů.  

SOUHLAS 

Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

JAKÉ OTÁZKY OČEKÁVAT U POHOVORU?

Shrnutí: 

Jistě to znáte. Čeká vás důležitý pohovor a vy nemáte ani ponětí, co se vás mohou zeptat. Štěstí přeje připraveným, proto nic nenechte na náhodu a seznamte se s těmi nejčastěji kladenými otázkami na pohovoru. Teoreticky můžete na pohovoru dostat tisíce rozmanitých otázek směřujících do zcela odlišných oblastí. Prakticky ale velkou část všech pracovních pohovorů zabírá jen několik málo standardních otázek, na které se ptají všichni pořád dokola. 

OTÁZKY NA ZAČÁTEK ROZHOVORU 

Jak jste se dozvěděli o možnosti zaměstnat se u nás?
●  Co víte o naší firmě?
●  O jaký typ práce máte zájem?
●  Kdo měl ve vaší kariéře na vás největší vliv?
●  Proč jste ukončil předchozí zaměstnání?
●  Jak si představujete ideální pracovní místo?
●  Na základě vašich znalostí o naší firmě, jaký vztah vidíte mezi vaším ideálním pracovním místem a místem, o které se ucházíte?
●  Jaké věci vám dokáží pokazit náladu?

OTÁZKY NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ KARIÉRU 

 • Jaká byla vaše pracovní náplň v předcházejícím zaměstnání?
  ●  Které vlastnosti jsou podle vás potřebné k dosažení úspěchu v této oblasti?
  ●  Co vás na vaší práci nejvíce/nejméně těšilo?
  ●  Co je podle vás nejdůležitější z toho, co jste se v předchozím zaměstnání naučil a přinášíte to k nám?
  ●  Kdybyste mohl ve vaší předcházející práci změnit nějaké věci, které by to byly?
  ●  Jaký je váš styl vedení lidí?
  ●  Jaký poměr byl mezi samostatnou prací a prací s jinými lidmi?
  ●  Jakým způsobem přispěl někdo jiný k vašemu odchodu z firmy?
  ●  Povězte mi o situaci, kde jste se velmi těžce rozhodovali a jak to dopadlo?
  ●  Kterou část práce jste považovali za nejtěžší?
  ●  S čím jste měl nejvíc problémů?
  ●  Kdybychom teď zavolali vašemu bývalému šéfovi, jak by vás popsal?

OTÁZKY TYPU „CO NÁM PŘINÁŠÍTE“ 

 • Proč jste si zvolili tuto profesi?
  ●  Co by o vás řekl nejpřísnější kritik?
  ●  Kdybychom vás přijali, co byste rád dosáhl v naší firmě?
  ●  Popište vaše nejlepší nápady, které jste musel prosadit. Jaký postup jste zvolil?
  ●  Mohli byste uvést situaci, kdy jste nebyli se svým výkonem spokojený?
  ●  Jak motivujete lidi?
  ●  Které charakteristiky jsou podle vás nejdůležitejší pro dobrého manažera? Jak se tyto projevují u vás?
  ●  Jaké návrhy jste měli ke snížení nákladů, zvýšení zisku, zlepšení morálky, zvýšení výkonnosti? S jakým výsledkem?
  ●  Vědeli byste uvést případ, když jste se něco naučili z vlastní chyby/chyby jiného?
  ●  Úspěšný kandidát bude spolupracovat s vysoko kvalifikovanými odborníky, kteří tu pracují už delší dobu. Jak se tomu přizpůsobíte?
 • OTÁZKY NA URČENÍ MOTIVACE 

Každý kandidát je motivovaný penězi. Avšak někteří kandidáti jsou motivovaní i jinými hodnotami než penězi, např. možností cestovat, něco se naučit, případně dělat něco specifické.

●  Co vás motivuje k největším výkonům?
●  Jaká je vaše vysněná práce?
●  Uveďte mi příklad situace, když jste museli pracovat nad rámec vašich povinností.
●  Co děláte, když věci jdou pomalu?
●  Jak bychom vás mohli nejlépe odměnit za dobrou práci?
●  Jak byste chtěl být veden?
●  Co byste se chtěl naučit?
●  Co si myslíte, že určuje úspěch člověka ve firmě?
●  Povězte mi o situaci, když jste považovali práci za vzrušující?
●  Které vaše schopnosti vyžadují zlepšení?
 

OTÁZKY NA TÝMOVOU SPOLUPRÁCI 

 • Jak byste definovali kooperaci?
  ●  S jakými lidmi nejraději spolupracujete?
  ●  S jakými lidmi je pro vás obtížné spolupracovat?
  ●  Jak byste definoval těžkého nadřízeného?
  ●  Jakou roli obvykle zastáváte v týmu?
  ●  Co by musel říct váš kolega, aby ztratil vaši důvěru?
  ●  Povězte mi něco o situaci, když jste musel svůj názor konfrontovat s názorem jiného člena týmu.

OTÁZKY NA PRÁCI POD STRESEM 

 • Povězte mi něco o situaci, kdy váš nadřízený nebyl spokojen s vaším výkonem.
  ●  Co je pro vás důležitější pravda, nebo komfort?
  ●  Jak se měnila vaše tolerance k chybám jiných v průběhu vaší kariéry?
  ●  Kdybyste měl být propuštěn, jak byste chtěl, aby vám to váš nadřízený oznámil?
  ●  Při jaké příležitosti máte pokušení lhát?
  ●  Váš nadřízený od vás chce, abyste něco udělal způsobem, který považujete za nesprávný. Co uděláte?
  ●  Které věci, které dělal v minulosti váš šéf, vám vadily?
  ●  Naučili jste se více z úspěchu, nebo z neúspěchu?
  ●  Má zákazník vždy pravdu?
  ●  Co děláte tehdy, když dostanete množství práce a není na to dost času?  

OTÁZKY O PENĚZÍCH 

 • Podle vás, jak by mělo být toto místo placeno?
  ●  Jaký plat si podle vás zasloužíte? Proč?
  ●  Jakou hodnotu můžete přidat naší organizaci?
  ●  Kolik byste chtěli vydělávat za 5 let?
  ●  Plat, který žádáte, je blízko maxima na tuhle práci. Proč bychom vám měli tolik platit?
  ●  Je plat pro vás nejdůležitějším aspektem práce?
  ●  Jaké nepeněžní odměňování je pro vás důležité?
  ●  Na základě jakých kritérií si myslíte, že budete odměňován?

OTÁZKY NA UZAVŘENÍ ROZHOVORU 

 • Máte nějaké otázky?
  ●  Je ještě něco, co bychom měli o vás vědět?
  ●  Můžeme kontaktovat vašeho posledního zaměstnavatele pro referenci?
  ●  Kdybyste měli říct jeden důvod, pro který bychom měli vybrat vás, co by to bylo?