VÝPOVĚĎ PRO NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY

Shrnutí: 

Neuspokojivé pracovní výsledky jsou především důsledkem neschopnosti zaměstnance řádně vykonávat přidělovanou práci. Tato neschopnost může vyplývat jak z nedostatku fyzických vlastností zaměstnance, jeho manuální zručnosti, tak i z nedostatku jeho intelektuálního vybavení, specifických odborných znalostí anebo i ze subjektivního povahového založení zaměstnance, jeho morálních kvalit, neodpovědného přístupu, nedostatku řídících a organizačních schopností apod. Neuspokojivých pracovních výsledků může, ale nutně nemusí, zaměstnanec dosahovat také pro to, že porušuje některé své povinnosti. Rozhodující je ovšem vždy objektivní stav, tedy zjištění, že neuspokojivé pracovní výsledky v práci zaměstnance bez zavinění zaměstnavatele skutečně existují. 

Pokud zaměstnanec nesplňuje oprávněné požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon práce a dosahuje tak neuspokojivých pracovních výsledků v práci, naplňuje výpovědní důvod podle § 52 písm. f) ZP.  
 
Neuspokojivé pracovní výsledky jsou především důsledkem neschopnosti zaměstnance řádně vykonávat přidělovanou práci. Tato neschopnost může vyplývat jak z nedostatku fyzických vlastností zaměstnance, jeho manuální zručnosti, tak i z nedostatku jeho intelektuálního vybavení, specifických odborných znalostí anebo i ze subjektivního povahového založení zaměstnance, jeho morálních kvalit, neodpovědného přístupu, nedostatku řídících a organizačních schopností apod.  
 
Neuspokojivých pracovních výsledků může, ale nutně nemusí, zaměstnanec dosahovat také pro to, že porušuje některé své povinnosti. Rozhodující je ovšem vždy objektivní stav, tedy zjištění, že neuspokojivé pracovní výsledky v práci zaměstnance bez zavinění zaměstnavatele skutečně existují.  
 
Podmínkou platnosti výpovědi z pracovního poměru z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků je předchozí písemná výzva zaměstnavatele k odstranění zjištěných nedostatků v práci, v níž jsou dostatečně určitě vymezeny nedostatky v práci, které má zaměstnanec v přesně stanovené lhůtě odstranit. Účelem této výzvy je umožnit zaměstnanci, aby své neuspokojivé pracovní výsledky odstranil a výpovědi z pracovního poměru tak předešel. Teprve až když zaměstnanec na základě takové výzvy v přiměřené době nedostatky v práci neodstraní, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi.  
 
Pokud zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky odstraní jen dočasně a po krátké době se tytéž vytýkané nedostatky v práci objeví znovu, pak z hlediska splnění předpokladů platné výpovědi podle § 52 písm. f) není třeba nové výzvy k odstranění těchto opakujících se neuspokojivých pracovních výsledků a lze rovnou přistoupit k vlastní výpovědi z pracovního poměru. Musí se však jednat o stejné, ve výzvě k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků uvedené, nedostatky v práci, které se objevily znovu v době poté, co uplynula ve výzvě zaměstnavatelem poskytnutá lhůta ke zlepšení.  
 
Ukáže-li se, že pracovní výsledky zaměstnance jsou, až na krátké období jejich zlepšení, stále neuspokojivé, je zaměstnavatel z hlediska možnosti skončit pracovní poměr výpovědí vázán jen tím, že tak musí učinit v době 12 měsíců poté, co zaměstnance vyzval k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků. Pokud by však nedostatky v práci byly jiného charakteru, je na místě dát zaměstnanci novou, kvalifikovanou výzvu k jejich odstranění a poskytnout mu tak možnost ve stanové lhůtě i tyto jiné nedostatky odstranit. 
 
Výpovědní důvod ve vlastní výpovědi je pak třeba dostatečným způsobem konkretizovat uvedením skutečností, v nichž zaměstnavatel spatřuje naplnění zákonného důvodu tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti, ze kterého důvodu se výpověď dává. V případném soudním sporu o neplatnost výpovědi z pracovního poměru je to totiž právě zaměstnavatel, kdo má povinnost tvrdit a prokázat naplnění výpovědního důvodu, tedy povinnost tvrdit a prokázat, že zaměstnanec skutečně dosahoval neuspokojivých pracovních výsledů a že ani přes výzvu zaměstnavatele k jejich odstranění se v práci nezlepšil. Zaměstnavatel by tedy měl vždy před dáním vlastní výpovědi z pracovního poměru zvážit, zda nejen splnil všechny podmínky pro dání výpovědi, ale zda je schopen i prokázat, že jím stanovené požadavky pro výkon práce byly důvodné a že zaměstnanec nedostatků ve své práci skutečně dosahoval.  
 
Výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. g) 
 
Výpovědní důvod podle § 52 písm. g) se týká chování zaměstnance, který spočívá v porušování povinností vyplívajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a jeho základním znakem je zavinění. Zákoník práce rozlišuje celkem tři stupně intenzity porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, na jejichž základě je možno za stanovených podmínek rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr, a to pro:  
 
I. soustavné méně závažné porušování povinností, 
II. závažné porušení povinností, 
III. porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem 
 
Intenzita porušení není dána obecně, ani zákonem, ale závisí vždy na individuálních okolnostech případu.  
 
Při hodnocení intenzity porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a volbě způsobu případného rozvázání pracovního poměru lze podle judikatury doporučit přihlížet především k osobě zaměstnance a jím zastávané funkci, postoji k dosavadnímu plnění pracovních povinností, době a situaci, v níž k porušení povinnosti došlo, míře zavinění zaměstnance (zda šlo o zavinění úmyslné nebo z nedbalosti), způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, zda šlo o ojedinělé porušení nebo opakované (recidivu), důsledkům porušení povinnosti pro zaměstnavatele a zda zaměstnanec způsobil svým jednáním zaměstnavateli škodu.  
 
Méně závažné porušení povinnosti je porušením pracovní kázně té nejmenší intenzity. V praxi spočívá např. v opakovaných pozdních příchodech do práce, předčasných odchodech ze zaměstnání, kouření tabákových výrobků na pracovišti, kde je to zakázáno a jiné drobné prohřešky proti pravidlům stanoveným obecně závaznými právními předpisy a předpisy vnitřními.  
 
O soustavné méně závažné porušování pracovní kázně se jedná, dopustil-li se zaměstnanec nejméně tří porušení, která nedosahují intenzity zvlášť hrubého nebo závažného porušení pracovních povinností a mezi nimiž je přiměřená časová souvislost. Nemusí jít o tři porušení stejné povinnosti. Na rozdíl od závažného porušení povinnosti nebo porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem může zaměstnavatel přistoupit v tomto případě k výpovědi z pracovního poměru jen tehdy, pokud se porušení opakují a mají charakter soustavného porušování.  
 
U výpovědi z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušení pracovních povinností stanoví zákoník práce podmínku předchozího písemného upozornění na možnost výpovědi. Zaměstnavatel musí zaměstnance upozornit na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Výpověď je pak zaměstnanci možno dát jen, jestliže byl v době posledních 6 měsíců před uplatněním výpovědi takto upozorněn. Účelem upozorňovací povinnosti je, aby se zaměstnanec vyvaroval dalšího porušování stanovených povinností a nemuselo tak dojít k rozvázání pracovního poměru.  
 
Vytýkací dopis musí mít písemnou formu a musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou. Nejvhodnější je osobní doručení zaměstnavatelem resp. pověřeným zaměstnancem přímo na pracovišti, případně v bydlišti nebo kdekoliv jinde bude zaměstnanec zastižen. Mnohdy taková písemnost slouží jako důkaz v případném soudním sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru. Jestliže zaměstnanec nesouhlasí s obsahem vytýkacího dopisu, nemá to vliv na jeho platnost.

JAK SE PŘIPRAVIT NA POHOVOR

Shrnutí: 

Ucházíte se o zaměstnání a potencionálnímu zaměstnavateli jste předali svůj životopis, na jehož základě jste byli pozváni k osobnímu pohovoru? Je to známka toho, že jste svým profesním profilem zaujali a jste vhodným kandidátem na některou z pracovních pozic. Ale i vy se rozhodujete, jestli chcete skutečně pro zaměstnavatele pracovat. Proto se kolem sebe pozorně dívejte. 

Ucházíte se o zaměstnání a potencionálnímu zaměstnavateli jste předali svůj životopis, případně i motivační dopis a další dokumenty, na jejichž základě jste byli pozváni k osobnímu pohovoru do společnosti, kde se ucházíte o práci? Je to známka toho, že jste svým profesním profilem zaujali a jste vhodným kandidátem na některou z pracovních pozic. Mějte proto na paměti, že začínáte komunikovat s druhou osobou, reprezentující zaměstnavatele a že vzniká interakce a oba do plánovaného setkání vnášíte svá očekávání. Vy jste připraveni přesvědčit o svých kvalitách a volnou pozici získat, druhá strana je zvědavá, jestli naplníte její očekávání, která si vytvořila na základě vašeho životopisu. 
 
Personalista, případně pracovník vedoucí pohovor, má svá očekávání založena na reálných podkladech z vašeho životopisu, vy naopak vcházíte do neznámého prostředí a potkáváte se s cizím člověkem. Vaším partnerem je (by měl být) profesionál na takové situace zvyklý, školený a ví, jak hodnotit komplexně vaši osobnost. Vaši částečnou nevýhodu neznalosti partnera a prostředí se musíte snažit kompenzovat velmi dobrou přípravou na přijímací pohovor. 
 
Měli byste začít domácí přípravou, a to komplexně. Chcete přece místo získat a přesvědčit o svých schopnostech a potenciálu, který může váš nový zaměstnavatel využívat. Proto učiňte následující kroky: 
 
1. Zjistěte si co nejvíce informací o firmě, kde se ucházíte o práci a zamyslete se nad tím, jestli je zaměstnavatel pro vás tím pravým a co o nabízené pozici obecně víte, pokud jste ji ještě nevykonávali. A pokud ano, pak jaké své vědomosti, dovednosti a návyky můžete nabídnout, co vás pro práci ve zvolené pozici motivuje a proč. 
 
2. Neméně důležité je se i správně se obléknout na pohovor. Vždy záleží na firemní kultuře společnosti, do které přicházíte, ale obecně lze říci, že ucházíte-li se o vedoucí pozici, volte společenský oblek (muži oblek, ženy kostým), k němu požijte střízlivé doplňky, poněkud konzervativnějších barev, nezapomínejte na vyčištěné boty a ženy, pokud volí ke kostýmu sukni, na punčochy a uzavřenou obuv. Stejně důležité je zvolit šperky (méně je někdy více) a parfém. Mějte na paměti, že chcete přesvědčit, ne omráčit druhou stranu při pohovoru. 
 
3. Zjistěte si přesně, kde se pohovor koná a prověřte si dopravní spojení, abyste přišli včas. Lépe několik minut před začátkem. 
 
4. Vezměte si s sebou kopii životopisu, který jste tomuto zaměstnavateli odeslali, abyste se nedopustili nějakých slovních nejasností, vzniklých úpravou životopisu pro konkrétního zaměstnavatele. Určitě si životopis několikrát přečtěte, než na pohovor vyrazíte. Nic tak nepůsobí nevěrohodně, jako když uchazeč si čte v životopisu, aby mohl odpovědět na kladenou otázku. Je něco jiného, když do něj jen nahlížíte. Druhá strana si o vás utvoří první dojem během několika sekund, proto se chovejte rozhodně, udržujte oční kontakt a nezapomeňte se usmívat. Stejně tak se chovejte při podávání ruky, rozhodně, přátelsky a s taktem. Není na škodu si před pohovorem prostudovat rádce společenského chování, pokud si nejste úplně jisti zásadami společenského chování v takovýchto situacích. Při vlastním pohovoru se chovejte pozorně, sledujte svého partnera, udržujte s ním oční kontakt. Nezapomínejte, že zkušený profesionál sleduje i vaše gesta, způsob sezení a vyjadřování. Není nutné chovat se submisivně, nicméně držte se zásady, že pohovor vždy vede strana budoucího zaměstnavatele. 
 
Přikládám malý návod, jak se při pohovoru chovat, abyste udělali skutečně dobrý dojem: 
 
1. Vedení pohovoru nechte na svém protějšku. Při rozhovoru se však chovejte aktivně, ptejte se, svými otázkami můžete také ovlivňovat směr pohovoru. 
 
2. Pokud bude mluvit váš partner, nepřerušujte ho, pozorně poslouchejte a dívejte se mu do očí. Nechte ho vždy domluvit. 
 
3. Vystupujte zdravě sebevědomě a snažte se působit co nejpřesvědčivěji. 
 
4. Mluvte jasně a zřetelně. Odmlčením získáte čas k rozmyšlení. Odpovídejte krátce a stručně. V případě, že vám není něco jasné, raději se zeptejte, než otázku na začnete odpovídat. 
 
5. Odpovídejte pravdivě. Profesionál klade kontrolní otázky s cílem odhalit případné nejasnosti. 
 
6. O svém předchozím zaměstnavateli nemluvte špatně. Snažte se podat svůj odchod pozitivně, nebo alespoň neutrálně. 
 
7. Seďte zpříma. Snažte se být uvolnění a klidní. Dbejte na svá gesta, mohou signalizovat vaši rozpačitost (ruce položte na stůl, nebo do klína, ty vás mohou prozradit, že jste nervózní). 
 
8. Neptejte se na plat dříve, než k tomu budete vyzván. Vždy na něj budete dotazován, protože tato věc zajímá obě strany. Pokud se ucházíte o vedoucí pozici, věnujte velkou pozornost dalším složkám mzdy. Zkuste vyvolat dojem, že více než výše mzdy, vás zajímají budoucí pracovní úkoly. 
 
9. Vždy si nechte v rámci pohovoru vysvětli přesně, co nabízená pozice obnáší, tzn. vaše budoucí úkoly, zodpovědnosti, kompetence, nároky na zaškolení, případně další vzdělávání, ale i na to, budete-li mít po dobu zkušební doby někoho, kdo vám bude nápomocen při orientaci v nové firmě. 
 
10. Mějte na paměti, že při rozhovoru, obzvlášť v personální agentuře, s vámi nehovoří výsostný profesionál z oboru, proto omezte používání odborných výrazů, nebo je dobře vysvětlete, aby vám druhá strana dobře rozuměla. Navíc vyvoláváte dojem, že jste odborně teoreticky dobře připraven na výkon pozice. 
 
11. Nestyďte se na závěr pohovor shrnout, pokud tak neučiní druhá strana a zopakujte data a časy dalších dohodnutých kroků výběrového řízení. 
 
12. Nezapomeňte se při odchodu rozloučit a poděkovat. 
 
Při pohovoru jste jako osobnost posuzováni komplexně. Vaše profesní i lidská způsobilost je podrobována testu profesionála. Je to právo strany, která vám nabízí zaměstnání. I vy máte svá práva. Také se rozhodujete, jestli chcete skutečně pro tohoto zaměstnavatele pracovat. Proto se kolem sebe pozorně dívejte. Všímejte si podstatných věcí, které vypovídají o firemní kultuře zaměstnavatele a atmosféře mezi zaměstnanci: 
 
1. Byl váš partner dobře připraven na pohovor s vámi, znal podstatná fakta z vašeho životopisu? 
 
2. Byly zúčastněny pohovoru ještě nějaké další osoby (váš potenciální přímý nadřízený apod.) ? 
 
3. Byl váš partner schopen vám dostatečně popsat, co bude vaše budoucí pozice obsahovat za úkoly, kompetence, zodpovědnosti? 
 
4. Nebyli jste rušeni zbytečnými telefonáty při pohovoru, nebo nevstupovali do jednání další osoby, měl váš partner dostatek času na pohovor? 
 
5. Dostal jste prostor na dotazy? 
 
6. Měl váš partner dostatečně profesionální vystupování (jak byl oblečený)? 
 
7. Jak vypadalo prostředí v kanceláři, popř. při vstupu do firmy? 
 
8. Zamyslete se i nad tím, jakým způsobem probíhala komunikace o organizaci pohovoru. 
 
9. Zamyslete se také nad tím, jaké otázky vám byly pokládány a o co nejvíc se váš budoucí zaměstnavatel zajímal. 
 
10. Uvědomte si, jak jste se ve firmě, jako takové, doopravdy cítili a jak na vás zapůsobili lidé, které jste tam viděli. Máte i další práva a tím jsou věci, na které se vás nesmí protistrana ptát. Jedná se především o informace o vašem rodinném zázemí a stavu, náboženském přesvědčení, politické příslušnosti, zdravotním stavu apod. Je na vás, jestli na ně odpovíte, ale opravdu nemusíte. Na druhou stranu, nemáte-li co skrývat, buďte otevření. 
 
Pokud projdete úspěšně pohovorem a získáte nové zaměstnání, gratulujeme. V případě, že neuspějete a nebudete vybráni, nic si z toho nedělejte. Berte absolvovaný pohovor jako dobrou přípravu na další výběrové řízení a vykročte vstříc jiným příležitostem.