Tyto webové stránky používají cookies ke zvýšení uživatelského pohodlí a k získáni anonymních, souhrnných údaju o návštevnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies.

Obchodní podmínky

1. VSEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) byly vydány společností HR - GS, s.r.o., IČO 27601820, se sídlem Praha 8, Ládevská 691/25, PSČ 18400, spisová značka C 118142 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“).

1.2. Společnost je provozovatelem internetových stránek www.gastroprace.cz (dále jen „Internetové stránky“), které slouží k uveřejňování inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu.

1.3. Tyto Podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi Společností a veškerými třetími osobami při užívání Internetových stránek za jejich účelem, tedy za účelem uveřejňování inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu.

1.4. Třetí osobou užívající Internetové stránky za účelem uveřejňování inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu, může být jedině zaměstnavatel nebo agentura práce. Tyto Podmínky se proto nevztahují na vztahy se spotřebiteli.

1.5. Tyto Podmínky upravují pouze obchodní podmínky spolupráce mezi Společností a třetími osobami. Podmínky užívání Internetových stránek jsou upraveny samostatným dokumentem, který je rovněž dostupný na Internetových stránkách.

1.6. Jakákoliv třetí osoba, která se na Internetových stránkách zaregistruje jako uživatel, registrací vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami, jakož i podmínkami užívání Internetových stránek.

2. REGISTRACE UŽIVATELE

2.1. Registrace uživatele probíhá prostřednictvím formuláře na Internetových stránkách. V rámci registrace bude třetí osobě vytvořen účet uživatele, který bude následně využívat při zadávání inzerce.

2.2. Registrace uživatele je podmínkou pro zadávání inzerce na Internetových stránkách.

2.3. Uživatel nese odpovědnost za zabezpečení a důvěrnost svého hesla a informací o účtu a za veškeré jednání učiněné s využitím jeho hesla či účtu a je povinen Společnost okamžitě informovat, dojde-li k prozrazení či neoprávněnému užití (zneužití) jeho hesla či účtu či k jinému porušení bezpečnosti či podezření z prozrazení či neoprávněnému užití (zneužití) jeho hesla či účtu. Uživatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu změnit své heslo. Uživatel je povinen se po každém využití Internetových stránek řádně odhlásit. Uživatel bere na vědomí, že některé služby nabízené Společnosti jsou zpoplatněny a uživatel je povinen uhradit cenu takových služeb i tehdy, že jeho účet použil někdo, kdo získal heslo uživatele.

2.4. Společnost je oprávněna zrušit registraci uživatele, který opakovaně nebo závažně poruší tyto Podmínky nebo podmínky užívání Internetových stránek, a to i bez předchozího upozornění.

3. ZADÁNÍ INZERÁTU A PODMÍNKY INZERCE

3.1. Po dokončení registrace může uživatel užívat Internetové stránky k zadávání inzerátů. Pro zadávání inzerátů platí níže uvedené podmínky. Při zadání inzerátu si uživatel může zvolit rovněž uveřejnění inzerátu na facebookovém profilu Společnosti pod uživatelským jménem „Gastroprace.cz“.

3.2. Lze uveřejnit pouze personální inzerci v souladu s účelem Internetových stránek. Inzerát musí být v souladu s právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými normami. Uživatel nese výlučnou odpovědnost za obsahovou a gramatickou správnost inzerátu. Uživatel se proto zavazuje prezentovat na Internetových stránkách výlučně informace, které nemohou způsobit Společnosti či třetím osobám jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu nebo poškodit jejich dobré jméno či pověst.

3.3. Lze uveřejnit pouze inzerci s jasně a určitě formulovaným obsahem tak, aby nemohlo u třetích osob dojít k omylu o osobě nabízející práci či obsahu pracovní pozice.

3.4. Nelze uveřejnit inzeráty nabízející opakovanou výdělečnou činnost, multi-level marketing nebo tzv. práce doma.

3.5. V každém inzerátu lze inzerovat pouze jednu pracovní pozici.

3.6. Inzerát, který nebude vyhovovat některé z výše uvedených podmínek, bude Společností smazán bez předchozího upozornění. Smazáním inzerátu (z výše uvedených důvodů) není dotčena povinnost uživatele zaplatit za inzerát cenu dle ceníku inzerce.

3.7. Inzerát bude na Internetových stránkách uveřejněn bez zbytečného odkladu po zaplacení ceny inzerátu dle ceníku inzerce.

4. CENÍK INZERCE A PLATBA

4.1. Cena inzerce se řídí ceníkem inzerce, který je uveřejněn na Internetových stránkách, a to v době zadání inzerátu. Ceny inzerce se liší zejména podle počtu inzerátů a požadované doby trvání uveřejnění inzerátu.

4.2. Inzerce brigád je pro registrované uživatele zdarma. Brigádou se pro tyto účely rozumí jednorázová nebo krátkodobá výpomoc jako přivýdělek pro brigádníka.

4.3. Platba ceny inzerce probíhá bankovním převodem na bankovní účet Společnosti, a to na základě výzvy k platbě, který Společnost vystaví a zašle uživateli elektronicky. Splatnost činí 1O dní od data vystavení. Po úhradě celé částky následně společnost vystaví fakturu - daňový doklad, který zašle uživateli elektronicky.

5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Společnost tímto v souladu s ustanoveními § 5 odst. 4 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, informuje uživatele a/nebo osoby jednající za uživatele o zpracování jejich osobních údajů, ke kterému dochází v rámci Společnosti z důvodů smluvního vztahu mezi uživatelem a Společností.

5.2. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá níže uvedeným účelům jejich zpracování; jedná se tak o adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení, popř. název nebo obchodní firma uživatele, doručovací adresa, telefon a e-mail kontaktní osoby) a údaje potřebné pro vystavení daňového dokladu (sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ).

5.3. Osobní údaje specifikované výše budou zpracovávány za účelem umožnění užívání Internetových stránek uživatelem a obecně administrativních záležitostí s tím spojených.

5.4. V rámci zpracování osobních údajů podle této informace byla přijata technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů je prováděno v prostorách Společnosti, a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně formou kartotéky, obojí pověřenými osobami za Společnost.

5.5. Zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Zpracování osobních údajů dle této informace bude probíhat po dobu trvání vztahu mezi Společností a uživatelem a po nezbytnou dobu po jeho skončení, nejdéle však po dobu 3 let, popřípadě i poté, pokud tak stanoví zvláštní právní předpisy.

5.6. Společnost poučuje uživatele, že poskytnutí, resp. zpracovávání osobních údajů pro výše uvedené účely je povinné a je podmínkou vzniku smlouvy mezi Společností a uživatelem.

5.7. Uživatel, resp. osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy požádat Společnost o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost shledána oprávněnou, má Společnost povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Uživatel, resp. osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má dále právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu; požádá-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Společnost povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Výše uvedený postup nezbavuje uživatele práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

6.1. Aktuální kontaktní údaje Společnosti jsou vždy uvedeny na Internetových stránkách v sekci „O nás“.

6.2. Fakturační údaje Společnosti jsou následující:

HR-GS, s.r.o.
Ládevská 691/25, Praha 8, 184 00
IČ: 276 01 820
DIČ: CZ27601820
Spisová značka: C 118142 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní účet: 2200663457/2010, vedený u Fio banka, a.s.

7. PLATNOST A ZMĚNY PODMÍNEK


7.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na Internetových stránkách.

7.2. Tyto Podmínky mohou být Společností kdykoliv jednostranně změněny.

7.3. Pro třetí osoby jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění uveřejněném na Internetových stránkách.

7.4. Tyto Podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Společnost i třetí osoby vstupují do smluvního vztahu jako podnikatelé a vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkající se některých doložek v adhezních smlouvách.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.GASTROPRACE.CZ


1. V� EOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky užívání internetových stránek www.gastroprace.cz (dále jen „Podmínky“ a „Internetové stránky“) byly vydány společností HR - GS, s.r.o., IČO 27601820, se sídlem Praha 8, Ládevská 691/25, PSČ 18400, spisová značka C 118142 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“).

1.2. Společnost je provozovatelem Internetových stránek.

1.3. Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo Internetové stránky jakýmkoliv způsobem užívají. Užíváním se rozumí zejména přístup na Internetové stránky, prohlížení a čtení Internetových stránek a jejich obsahu, kopírování jejich obsahu a rovněž využívání Internetových stránek za účelem uveřejňování inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu.

1.4. Tyto Podmínky upravují pouze užívání Internetových stránek. Smluvní vztahy mezi Společností a třetími osobami při uveřejňování inzerce práce v gastronomii, hotelnictví, lázeňství a cestovním ruchu, se vedle těchto Podmínek řídí samostatnými obchodními podmínkami Společnosti, které jsou rovněž dostupné na Internetových stránkách.

1.5. Jakákoliv osoba užívající Internetové stránky, je povinna tyto Podmínky dodržovat.

2. SPRÁVNOST INFORMACÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

2.1. Společnost usiluje o to, aby informace a materiály obsažené na Internetových stránkách byly pravdivé a spolehlivé, avšak z důvodu charakteru média – sítě internet nemůže Společnost pravdivost či spolehlivost informací a materiálů, stejně jako dostupnost Internetových stránek zaručit.

2.2. Společnost nijak neschvaluje nebo nedoporučuje jakékoliv produkty či služby, které mohou být prostřednictvím Internetových stránek odkazovány.

2.3. Společnost z tohoto důvodu upozorňuje všechny uživatele Internetových stránek, že nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, která by mohla užíváním Internetových stránek vzniknout, zejména v důsledku nepravdivosti, nesprávnosti či neúplnosti informací nebo materiálů obsažených na Internetových stránkách.

2.4. Společnost nezaručuje, že informace obsažené na Internetových stránkách jsou vhodné pro jakýkoliv konkrétní účel.

2.5. Přístup na Internetové stránky je na vlastní riziko a odpovědnost přistupující osoby.

3. ODKAZY NA JINÉ INTERSERVICESOVÉ STRÁNKY

3.1. Internetové stránky obsahují též tzv. hypertextové odkazy, jejichž prostřednictvím přistoupí uživatel Internetových stránek přímo na internetové stránky třetích stran (dále jen „Interservicesové stránky“). Společnost není vlastníkem ani provozovatelem Interservicesových stránek ani materiálů na nich obsažených. Společnost proto upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o správnost, pravdivost, spolehlivost či úplnost takových informací a materiálů.

4. POVINNOSTI UŽIVATELŮ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

4.1. Osoby přistupující na Internetové stránky nesmí Internetové stránky ani jejich obsah jakkoliv upravovat, měnit, modifikovat, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, ledaže přímo z Internetových stránek vyplývá opak (například je možné k určité části obsahu přidávat tzv. komentáře či jiný uživatelský obsah).

4.2. Osoby užívající Internetové stránky dále nesmí zejména:

4.2.1. Jakkoliv zasahovat do zdrojového kódu Internetových stránek;
4.2.2. Měnit či odstraňovat upozornění na práva duševního či průmyslového vlastnictví, jako jsou například autorská práva či ochranné známky, a to ani z materiálů z Internetových stránek stažených, zkopírovaných či vytištěných;
4.2.3. Nakazit nebo usilovat o nakažení Internetových stránek počítačovými viry, trojskými koni, jakož i jakýmikoliv jinými škodlivými programy, prvky či kódy;
4.2.4. Jakkoliv usilovat o narušení chodu Internetových stránek.

4.3. Užívat informace a materiály obsažené na Internetových stránkách lze jedině pro osobní, nekomerční účely (není-li se Společností výslovně dohodnuto něco jiného) s tím, že:

4.3.1. Je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Společnosti tento obsah dále distribuovat, uveřejňovat nebo zpracovávat do jiných materiálů;
4.3.2. Při užití tohoto obsahu bude vždy uveden odkaz na Internetové stránky a na Společnost;
4.3.3. Tiskové zprávy a jiné dokumenty označené jako veřejné mohou být zveřejňovány za předpokladu, že je uveden zdroj těchto informací.

4.4. Při přidávání komentářů nebo jiného uživatelského obsahu nesmí osoby užívající Internetové stránky zejména:

4.4.1. Zveřejňovat obsah, který je vulgární, hrubý, urážlivý, škodlivý, výhrůžný, hanlivý, rasistický, útočný sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý nebo jinak nežádoucí;
4.4.2. Obtěžovat, ohrožovat nebo rušit jiné osoby užívající Internetové stránky, vydávat se za takové osoby nebo za jiné osoby, pokoušet se získat přístupové údaje (uživatelské jméno a/nebo heslo) jiné osoby užívající Internetové stránky;
4.4.3. Zveřejňovat reklamní či propagační materiály bez předchozího souhlasu Společnosti.

4.5. Osoby užívající Internetové stránky souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna editovat, kopírovat, upravovat, distribuovat a jinak uveřejňovat v jakékoliv formě jimi přidaný uživatelský obsah.

4.6. Osoby užívající Internetové stránky berou na vědomí, že porušení výše uvedených pravidel má zejména následující následky:

4.6.1. Odstranění uživatelského obsahu Společností;
4.6.2. Zrušení účtu uživatele Internetových stránek;
4.6.3. Zamezení dalšího přístupu na Internetové stránky.

4.7. Osoby užívající Internetové stránky berou dále na vědomí, že vznikne-li v důsledku porušení jejich povinností výše nebo v důsledku jiného jejich protiprávního jednání Společnosti jakákoliv majetková či nemajetková újma, včetně újmy na dobrém jméně či pověsti, má Společnost vůči osobě, která takovou újmu způsobila, právo na její plnou náhradu, v penězích či nápravou vzniklého stavu.

4.8. Pokud osoba přistupující na Internetové stránky zaznamená cokoliv, co se jeví jako porušení těchto Podmínek, žádá tímto Společnost, aby ji taková osoba o této aktivitě informovala.

4.9. Společnost si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a kdykoli bez předchozího varování vyloučit kohokoli z přístupu k Internetovým stránkám, zejména tehdy, když Společnost předpokládá, že určité osoby přistupující k Internetovým stránkám budou jednat jinak než v souladu s těmito Podmínkami, popřípadě zjistí, že tyto osoby jednají nebo jednaly jinak než v souladu s těmito Podmínkami.

5. VLASTNICTVÍ

5.1. Všechny materiály, včetně zobrazení, software, textu a grafiky, klíčových slov a metatagů, jakož i celkového dojmu, které jsou obsaženy na Internetových stránkách, jsou chráněny autorským právem a/nebo právem průmyslového vlastnictví. Na značky, loga společností a emblémy zobrazované na Internetových stránkách se dále může vztahovat právo na obchodní značku, firmu a jiná práva Společnosti a jejích dodavatelů obsahu.

6. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A SKOD

6.1. Používání Internetových stránek je na vlastní nebezpečí. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky jakéhokoliv druhu, co se týče (1) přesnosti, prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu nebo neporušenosti jakéhokoliv obsahu na Internetových stránkách zveřejněného nebo jejich prostřednictvím zpřístupněného, jakož i ohledně toho, že (2) Internetové stránky neobsahují viry nebo jiné komponenty, které by mohly infikovat, poškodit či zničit vybavení počítače nebo jiný majetek, když si osoba přistupující na Internetové stránky tyto Internetové stránky zpřístupňuje, prohlíží, přesouvá si z nich materiály nebo je jinak užívá. Společnost za žádných okolností, včetně nikoliv však pouze z vlastní nedbalosti, neodpovídá za žádné následné, přímé, náhodné, nepřímé, represivní či ostatní škody v souvislosti s (a) používáním, (b) neschopností používat nebo (c) s chybami či vypuštěním obsahu a funkcí Internetových stránek.

7. PLATNOST A ZMĚNY PODMÍNEK

7.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na Internetových stránkách.

7.2. Tyto Podmínky mohou být Společností kdykoliv jednostranně změněny.

7.3. Pro třetí osoby jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění uveřejněném na Internetových stránkách.

7.4. Tyto Podmínky se řídí českým právem.